Polityka prywatności

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej „RODO” informujemy, że:

1. Administratorem danych osobowych Kupujących jest: MOANS MUSIC Andrzej Choromański 10-437 Olsztyn, ul.Dworcowa 77/28

2. Dane osobowe Kupujących przetwarzane będą w celach związanych z:

a. zawarciem i realizacją zamówień złożonych za pośrednictwem Sklepu (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
b. rozliczeniem zamówień z właściwymi organami podatkowymi (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
c. rozpatrywaniem reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
d. ustaleniem, dochodzeniem i obrony przed roszczeniami związanymi ze składanymi zamówieniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
e. prowadzeniem korespondencji z osobą, której dane dotyczą w zakresie objętym działalnością Sklepu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

3. Odbiorcami danych Kupujących będą podmioty świadczące na rzecz Sprzedawcy usługi pocztowe, płatnicze, IT, prawne i księgowe, a także inne podmioty, w tym podmioty publiczne, którym udostępnienie danych osobowych Kupujących będzie niezbędne do realizacji celów przetwarzania albo gdy udostępnienie przez Sprzedawcę tych danych, wynikać będzie z przepisu powszechnie obowiązującego prawa.

4. Dane osobowe Kupujących przetwarzane będą przez okres przedawnienia zobowiązań publicznoprawnych związanych ze zrealizowanym przez Sprzedawcę zamówieniem.

5. Kupującym przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych i prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędy Ochrony Danych Osobowych.

6. Podanie przez Kupujących danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz w przypadku niepodania ich w zakresie niezbędnym do przyjęcia zamówienia, jego realizacja przez Sprzedawcę nie będzie możliwa.