Regulamin zakupów

Sklep internetowy MOANS MUSIC działający pod adresem: www.moansmusic.art prowadzony jest przez: Andrzeja Choromańskiego, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą MOANS MUSIC Andrzej Choromański, wykonywaną w Olsztynie, przy ul. Dworcowej 77/28, 10-437 Olsztyn, o numerze NIP 7392796077, REGON 511371229, na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki.

 Do poprawnego korzystania ze Sklepu internetowego MOANS MUSIC komputer albo inne urządzenie elektroniczne, z którego korzysta Kupujący, powinno spełniać następujące, minimalne wymagania techniczne:

 1. Microsoft Internet Explorer w wersji 11 lub nowszej z włączoną obsługą ActiveX, JavaScript i Cookies, lub

2. Microsoft Edge w wersji 17 lub nowszej z włączoną obsługą ActiveX, JavaScript i Cookies, lub
3. Mozilla Firefox w wersji 68 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i Cookies, lub
4. Opera w wersji 58 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i Cookies, lub
5. Google Chrome w wersji 75 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i Cookies,
Ponadto, urządzenie Kupującego powinno mieć zapewnione stałe połączenie z internetem.
W przypadku korzystania ze Sklepu za pośrednictwem urządzeń mobilnych, niektóre funkcjonalności lub treści Sklepu mogą nie wyświetlać się poprawnie.

1. Dane Sprzedawcy

MOANS MUSIC Andrzej Choromański

ul. Dworcowa 77/28, 10-437 Olsztyn
NIP 7392796077, REGON: 511371229
phone: +48 602 570 519
e-mail: info@moansmusic.art
Numer konta: mBank 88 1140 2004 0000 3702 7949 5497

2. Przedmiot transakcji

Przedmiotami transakcji są produkty wymienione w ofercie, przedstawione na stronach www Sklepu internetowego MOANS MUSIC w chwili składania zamówienia.
Ceny wszystkich produktów znajdujących się w ofercie Sklepu wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT oraz w Euro i dolarach (dla części anglojęzycznej).

3. Składanie zamówień

Zamówienia na produkty składane są za pośrednictwem Sklepu.
Aby złożyć zamówienie za pośrednictwem Sklepu, należy wybrać produkt i kliknąć „dodaj do koszyka” lub inne oznaczenie równoznaczne. Produkt wówczas zostanie dodany do wirtualnego koszyka Kupującego, do którego Kupujący może swobodnie dodawać inne produkty lub je usuwać.

Produkty oferowane w Sklepie mogą być ograniczone ilościowo. Dodanie produktu do koszyka nie oznacza jego rezerwacji. O braku dostępności wybranego produktu w Sklepie, Kupujący zostanie poinformowany przed złożeniem zamówienia, a w szczególnych przypadkach, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do poinformowania o tym fakcie Kupującego drogą elektroniczną lub poprzez podany przy składaniu zamówienia numer telefonu kontaktowego po złożeniu zamówienia.

W celu złożenia zamówienia, należy przejść do zakładki koszyk i kliknąć w ikonę „Zamawiam” lub inne oznaczenie równoznaczne, Kupujący zostanie przekierowany do strony, na której zobowiązany będzie uzupełnić wymagane pola dotyczące szczegółów składanego zamówienia, takich jak:
1) dane kontaktowe (imię, nazwisko/nazwa firmy, adres zamieszkania/siedziby, adres e-mail, nr telefonu kontaktowego),
2) adres dostawy, jeżeli jest inny niż adres zamieszkania/siedziby,
3) sposób dostawy oraz metodę płatności,
4) informację o żądaniu wystawienia faktury, bądź paragonu do zamówienia.

Informujemy, że od 1 stycznia 2020 r., wystawienie faktury VAT na życzenie Kupującego do wystawionego wcześniej paragonu jest możliwe jedynie wówczas, gdy na paragonie widnieje numer NIP podany przez Kupującego.

Po podaniu wymaganych danych, aby potwierdzić składane zamówienie, należy kliknąć w ikonę „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty” lub w inne oznaczenie równoznaczne. W zależności od wybranej metody płatności, Kupujący może zostać przekierowany na stronę internetową zewnętrznego dostawcy usług płatniczych.
Zamówienie zostaje złożone z chwilą otrzymania przez Sprzedawcę płatności za złożone zamówienie. Wyjątek stanowi dostawa „za pobraniem”. Po otrzymaniu zamówienia, Kupujący otrzyma potwierdzenie rozpoczęcia jego realizacji przez Sprzedawcę na adres e-mail, podany przy składaniu zamówienia.
ZAMÓWIENIA PRZYJĘTE DO REALIZACJI I OPŁACONE DO GODZINY 22:00 (decyduje opłacenie zakupów lub wybranie opcji ich opłaty „za pobraniem”) BĘDĄ REALIZOWANE najpóźniej w ciągu 7 dni roboczych.

Wysyłki odbywają się w czwartek każdego tygodnia z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

4. Formy płatności

Możliwe są następujące formy płatności:
– karta płatnicza (VISA, MASTERCARD, DINERS CLUB INTERNATIONAL, JCB), transakcje dokonywane są za pośrednictwem serwisu transakcyjnego PAYPAL
– przelewem, transakcje są dokonywane za pośrednictwem banku klienta
– „za pobraniem”, za przesyłkę płacisz przy odbiorze towaru.

5. Czas realizacji zamówienia

Na łączny czas oczekiwania na dostawę składa się czas realizacji zamówienia przez sklep oraz czas wysyłki. Przeważnie 5-7 dni roboczych.
Dostawy towarów realizowane są za pośrednictwem Poczty Polskiej S.A., przesyłką poleconą. 

6. Opłaty za przesyłkę

Na koszty przesyłki składają się: opłata pocztowa według cennika Poczty Polskiej oraz koszty opakowania.
–  Opłata za przesyłkę towaru na terenie kraju, bez względu na wagę, wynosi: 13 zł brutto 
–  Opłata za przesyłkę towaru za granicę: 20 zł brutto
–  Uwaga – nie wysyłamy towaru za granicę ‘za pobraniem’

7. Zwroty i reklamacje

a) Prawo Kupującego do odstąpienia od umowy:
Kupujący ma prawo odstąpić o umowy zawartej na odległość, bez podawania przyczyny, w terminie 14 dni od dnia dostarczenia towaru.
Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, Kupujący powinien złożyć Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy:
– na adres e-mail: info@moansmusic.art a także, w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od umowy, zwrócić Sprzedawcy towar, którego dotyczy odstąpienie, na adres:

MOANS MUSIC Andrzej Choromański
10-437 Olsztyn
ul.Dworcowa 77/28

Kupujący ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru do Sprzedawcy.
Do zachowania 14-dniowego terminu na odstąpienie od umowy, wystarczy wysłanie Sprzedawcy oświadczenia przed jego upływem.
W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowę uważa się za niezawartą, a Sprzedawca ma obowiązek zwrócić Kupującemu wszystkie otrzymane od niego płatności niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Jednakże, gdy Kupujący wybrał sposób dostarczenia towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, nie jest on zobowiązany do zwrotu Kupującemu poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

Formularz o odstąpieniu od umowy, przygotowany przez Sprzedawcę, stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu. Kupujący nie jest zobowiązany do stosowania formularza odstąpienia od umowy przygotowanego przez Sprzedawcę, jednakże w celu szybszej obsługi zwrotu płatności, Sprzedawca zaleca jego stosowanie.
Zwrot płatności następuje przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Kupujący, chyba że Kupujący wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

Sprzedawca ma prawo wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Kupującego do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Kupującego dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadku umów, których przedmiotem są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

b) Reklamacje
Wszystkie wysyłane przez Sklep towary są nowe, powinny być wolne od wad i uszkodzeń mechanicznych. W przeciwnym wypadku honorujemy reklamacje, wynikające z otrzymania wadliwego towaru. Za wadliwy towar uznaje się taki, który przybył w stanie naruszonym (porysowany krążek, poniszczone opakowanie – okładka) lub taki, który np. będąc nośnikiem nagrania dźwiękowego, nagrany jest nieprawidłowo (np. zła jakość dźwięku, niedające się odtworzyć nagranie, itp.)
Sprzedawca odpowiada wobec Kupującego za wady fizyczne lub prawne towarów oferowanych do sprzedaży za pośrednictwem Sklepu na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawnych.

Kupujący może składać Sprzedawcy reklamacje dotyczące towarów na adres e-mail: info@moansmusic.art
Koszt zwrotu rzeczy w przypadku reklamacji :
W przypadku uwzględnienia reklamacji Sprzedawca zwróci Kupującemu koszty odesłania wadliwego towaru, a także dostarczenia nowego, wolnego od wad – jeżeli będzie miało to zastosowanie. Zwrot kosztów nastąpi w formie przelewu bankowego, w terminie 14 dni od dnia otrzymania od Kupującego wszystkich niezbędnych danych do przelewu.

Procedura:
Sprzedawca rozpoznaje złożoną reklamację w terminie 14 dni od dnia, w którym uzyskał od Kupującego wszystkie niezbędne informacje, umożliwiające mu w sposób obiektywny ustosunkowanie się do treści reklamacji oraz zgłoszonych w niej żądań.
Sprzedawca zastrzega sobie prawo do kontaktowania się z Kupującym przy użyciu otrzymanych od niego danych kontaktowych w przypadku konieczności uzyskania dodatkowych danych niezbędnych do rozpatrzenia reklamacji.

Korespondencja w przedmiocie złożonej reklamacji odbywać się może w formie pisemnej, przy użyciu poczty tradycyjnej, bądź elektronicznej, za pośrednictwem otrzymanego w tym celu adresu e-mail od Kupującego.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny (w dni robocze, w godzinach 8,00-15,00) pod numerem +48  602-570-519 bądź kontakt e-mailowy na adres: info@moansmusic.art

Możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz dostęp do tych procedur:
Kupujący będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim w Olsztynie. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: http://www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.
Zgodnie z rozporządzeniem UE nr 524/2013, niniejszym informujemy, że Kupujący ma prawo skorzystać z pozasądowego rozwiązania ewentualnego sporu konsumenckiego, poprzez platformę internetową http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

8. Zastrzeżenia prawne

Wszystkie informacje i zdjęcia produktów są chronione prawami autorskimi. Zabrania się ich kopiowania i rozpowszechniania, używania do celów handlowych lub prezentacji na innych stronach internetowych bez zgody Sprzedawcy. Zdjęcia produktów mogą odbiegać kolorystycznie od rzeczywistych produktów ze względu na różne właściwości i konfigurację sprzętu komputerowego klientów. Wszystkie nazwy handlowe, nazwy produktów, nazwy firm oraz ich logo użyte w Sklepie należą do ich właścicieli.

9. Zakaz stosowania bezprawnych treści i programów

Korzystanie ze Sklepu w sposób niewłaściwy, tj. poprzez celowe próby uruchomiania lub wprowadzania szkodliwych programów lub innych cyfrowych treści mających na celu zakłócenie poprawnego funkcjonowania Sklepu jest zabronione. Niewłaściwym sposobem korzystania ze Sklepu jest także wprowadzanie lub umieszczanie w nim treści zabronionych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawne.

10. RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej „RODO” informujemy, że:

1. Administratorem danych osobowych Kupujących jest: MOANS MUSIC Andrzej Choromański 10-437 Olsztyn, ul.Dworcowa 77/28

2. Dane osobowe Kupujących przetwarzane będą w celach związanych z:

a. zawarciem i realizacją zamówień złożonych za pośrednictwem Sklepu (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
b. rozliczeniem zamówień z właściwymi organami podatkowymi (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
c. rozpatrywaniem reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
d. ustaleniem, dochodzeniem i obrony przed roszczeniami związanymi ze składanymi zamówieniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
e. prowadzeniem korespondencji z osobą, której dane dotyczą w zakresie objętym działalnością Sklepu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

3. Odbiorcami danych Kupujących będą podmioty świadczące na rzecz Sprzedawcy usługi pocztowe, płatnicze, IT, prawne i księgowe, a także inne podmioty, w tym podmioty publiczne, którym udostępnienie danych osobowych Kupujących będzie niezbędne do realizacji celów przetwarzania albo gdy udostępnienie przez Sprzedawcę tych danych, wynikać będzie z przepisu powszechnie obowiązującego prawa.

4. Dane osobowe Kupujących przetwarzane będą przez okres przedawnienia zobowiązań publicznoprawnych związanych ze zrealizowanym przez Sprzedawcę zamówieniem.

5. Kupującym przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych i prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędy Ochrony Danych Osobowych.

6. Podanie przez Kupujących danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz w przypadku niepodania ich w zakresie niezbędnym do przyjęcia zamówienia, jego realizacja przez Sprzedawcę nie będzie możliwa.

11. Zmiana regulaminu

Treść niniejszego regulaminu może ulec zmianie, np. w wyniku zmiany zakresu lub modelu funkcjonowania Sklepu, bądź zmiany w powszechnie obowiązujących przepisach prawa. Przed każdym zamówieniem, Kupujący zobowiązany jest zapoznać się z aktualną treścią regulaminu, obowiązującą w dniu złożenia zamówienia.

12. Kontakt ze Sprzedawcą

Wszelkie zapytania, uwagi i sugestie dotyczące funkcjonowania lub oferty Sklepu, mogą być składane na adres e-mail: info@moansmusic.art
Załącznik do Regulaminu – Formularz odstąpienia od umowy.